Data: 2020-09-28

Biržių rėžimas kas tai? Kada rėžiamos biržės?

Biržių rėžimas ir dokumentų parengimas

Biržių rėžimu vadinamas kirstinų medžių arba kertamo miško ploto pažymėjimas ir teisės aktais nustatytų dokumentų paruošimas. Biržių rėžimu gali užsiimti miškininkystės specialybę įgavęs asmuo turintis tai patvirtinantį diplomą.

Visais atvejais neužtenka vien atriboti kertamą plotą ar pažymėti kertamus medžius, visuomet atlikus šiuos darbus paruošiama biržių rėžimo dokumentacija. Jei turite miškotvarkos projektą, dažnu atveju biržių rėžimo dokumentacija yra supaprastinta ir užtenka tik biržės brėžinio, ir paliekamų bioįvairovės medžių taškavimo lapo.

Teisės aktų nustatyta tvarka, galima atrėžti kertamą biržę ir be miškotvarkos projekto, tačiau tik konkrečiai nurodytais atvejais. Biržės dokumentacija, jei neparengtas  miškotvarkos projektas bus visais atvejais sudėtingesnė ir dažnu atveju prireiks papildomų miškininko paslaugų, tokių kaip miško inventorizacija. Pagrindiniams miško kirtimams leidimas kirsti mišką išduodamas be miškotvarkos projekto valdoms iki 3 ha ploto. Tuomet Jums kreipiantis į valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyrių reiktų pateikti miškininko parengtą biržių brėžinį, kirstinų medžių taškavimo lapą, kirstinų medžių tūrio nustatymo formą, paliekamų bioįvairovės medžių taškavimo lapą, biržės atkūrimo brėžinį, biržės atkūrimo projektą.

Biržių atribojimas ir ribų ženklinimas

Visais atvejais priklausomai nuo kirtimo būdo biržių rėžimo ir atžymėjimo tvarka gali skirtis. Svarbu, kad miškininkas specialistas atlikdamas darbus aiškiai pažymėtų kertamą plotą, paliekamus ar saugotinus medžius. Šiuo metu biržių ribų paženklinimui naudojami aplinkai draugiški ryškių spalvų dažai, kurie išlieka keletą metų. Kertamo ploto (biržės) kampuose įsmeigiamos gairės ar kuolai, kurie žymi posūkio kampus. Tarp posūkio kampų prakertamas matomas spindis, iškertant aiškios linijos matomumui besimaišančias šakas, krūmus ar medelius.

už biržės ribų paženklintas medis

Labai svarbu prieš pradedant kirtimo darbus kirtimo darbus atliekantiems rangovams aprodyti kertamo ploto ribas. Gamyboje naudojama „Biržės eksploatavimo technologinė  kortelė“, kurioje nurodomi pagrindiniai biržės eksploatacijos reikalavimai. Išsamiau apie tai straipsnyje: „Kam reikalinga biržės eksploatavimo technologinė  kortelė“.

Jei miškas bus kertamas pasitelkiant kirtimo mašiną (harvesterį), svarbu, jog operatorius sėdint kabinoje aiškiai matytų kertamo ploto ribas. Todėl būtina rėžiant biržes jos ribas paženklinti užpurškiant dažais  ant už biržės ribų esančių medžių X ar H ženklais, kad operatorius artėdamas prie kertamo ploto ribos aiškiai matytų jo pabaigą.  Paprastai medžiai paženklinami ne žemesniame nei 2m aukštyje.

Šiuo metu Lietuvoje vis labiau populiarėja biržių atribojimas GPS imtuvo pagalba. Pačios biržės atribojimo, jos ženklinimo ar dokumentacijos darbų apimties šis metodas nesumažina, tačiau atveria galimybę naudoti atributinius duomenis kirtimo mašinai, pranešant prietaisų skydelyje artėjant prie kertamo ploto ribos. Dėl galimų GPS netikslumų ši priemonė gali būti naudojama kaip papildoma ir bet kokiu atveju reiktų vadovautis natūroje atribotos ir paženklintos biržės atžymėjimais.

Naudingos nuorodos

Išsamiau apie biržių rėžimo tvarką galite susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme “DĖL BIRŽIŲ ATRĖŽIMO IR ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.245414/asr

Visais atvejais prieš planuojant kirtimo darbus kviečiame kreiptis į mūsų miškininką specialistą, kuris mielai Jus pakonsultuos visais rūpimais klausimais.  Iškilus klausimams dėl biržių rėžimo klauskite.


Atgal į: Straipsniai